CLP-forskriften endres

Det norske regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) er nå endret.

Publisert 24.01.2020

CLP-forskriften er endret gjennom en ny EU-forordning, som er den 12. tekniske tilpasningen til CLP (12. ATP). Forordning (EU) 2019/521 ble tatt inn i CLP-forskriften 4. oktober 2019 og vil være gjeldene fra 17. oktober 2020.

Forskriften er nå harmonisert med 6. og 7. endring av det globale systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS).

Ny fareklasse og farekategori

De viktigste endringene er en ny fareklasse for en gruppe eksplosiver og en ny farekategori for pyrofore gasser innen fareklassen brannfarlige gasser.

I tillegg er det blant annet innført:

  • Nye generiske grenseverdier for giftvirkning på bestemte målorganer og aspirasjonsgiftighet.
  • Oppdatering av referanser til tester.
  • Nye fare- og sikkerhetssetninger.
  • Justering av definisjonen i bestemmelsene om klassifisering for helsefarer.

CLP-forskriften endres