EU ønsker innspill om perfluorktansyre (PFOA)

EU foreslår endringer for perfluorktansyre (PFOA), dens salter og PFOA-relaterte forbindelser.

Publisert 20.11.2019

Stockholmkonvensjon har som mål å beskytte menneskers helse og miljø mot persistente organiske miljøgifter (POPs) ved å forby, utfasing, eller begrense produksjonen og bruken av stoffene.

På den niende konferansen for partene til Stockholmkonvensjonen ble det besluttet å inkludere ytterligere kjemikalier i vedlegg A til konvensjonen. Disse reguleringshandlingene og beslutningene skal gjenspeiles i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021.

Den aktuelle endringsforordningen implementerer beslutning om perfluorktansyre (PFOA), dens salter og PFOA-relaterte forbindelser.

EU-kommisjonen har nå lagt ut forslag til endringsforordning på offentlig høring med frist 5. desember 2019.