Siloksanene D4, D5 og D6 - sosioøkonomisk vurdering

Kjemikaliebyrået Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen i et Reach restriksjonsforslag for tre siloksaner, innen 18. februar 2020.

Publisert 22.01.2020

Forslaget omfatter restriksjoner i omsetning av enkelte personlig pleieprodukter, forbrukerprodukter og produkter som brukes av profesjonelle, om de inneholder siloksanene D4, D5 og D6 i konsentrasjoner over 0,1 prosent.  

Forslaget var på internasjonal høring i perioden 20. mars til 20. september 2019 og har vært behandlet i Echas ekspertkomiteer siden mai 2019. Echa ber nå om innspill til den sosioøkonomiske komiteens (Seac) utkast til vurdering, høringsfrist er 18. februar 2020.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre: