Fire nye stoffer på kandidatlista

Kandidatlista i Reach er nylig oppdatert med fire nye stoffer, blant annet stoffene butylparaben og to imidazoler.

Publisert 02.07.2020

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 209 stoffer som er identifisert som SVHC (stoffer som gir stor grunn til bekymring).

Disse stoffene ble oppført på lista den 25. juni 2020:

  • 1-vinylimidazol (EC-nr: 214-012-0)
  • 2-metylimidazol (EC-nr: 211-765-7)
  • Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin (EC-nr: 245-152-0)
  • Butyl 4-hydroksybenzoat (Butylparaben) (EC-nr: 202-318-7)

De tre første stoffene ble oppført på kandidatlista på bakgrunn av reproduksjonstoksiske egenskaper, mens det fjerde stoffet ble oppført på bakgrunn av hormonforstyrrende egenskaper.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Uenighet om et femte stoff

Det var også forslag om å føre opp stoffet resorcinol på kandidatlista. Echas medlemsstatskomite (MSC) var ikke enige om at dette stoffet skulle inn på kandidatlista, og forslaget skal derfor vurderes videre og avgjøres i Reach-komiteen under EU-kommisjonen.

Bruker din virksomhet stoffer på kandidatlista?

Bedrifter som bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i faste produkter – er forpliktet til å informere forbrukere, arbeidstakere og myndigheter om at stoffene blir brukt. Etter å ha blitt ført opp på kandidatlista, kan stoffene bli underlagt krav om autorisasjon i Reach. Da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått autorisasjon av EU-kommisjonen. Stoffene kan også bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud i Reach.

Relaterte lenker