For dårlig merking av kjemiske leketøy

En kontroll fra Miljødirektoratet viser for dårlig advarsels- og faremerking av kjemiske leketøy og behov for økt kunnskap hos virksomhetene.

Publisert 02.07.2020

Miljødirektoratet har kontrollert flere kjemisett og kjemiske leketøy til barn som omsettes på det norske markedet, både i fysiske butikker og på nettet. I alt ble 24 leketøy kontrollert.

Kjemisett og kjemiske leketøy er leketøy som inneholder farlige kjemikalier og som er dermed underlagt både krav i leketøyregelverket, men også krav for klassifisering, merking, og emballering av kjemikalier (CLP-regelverket).

Over halvparten for dårlig merket

Over 50 prosent av de kontrollerte produktene hadde mangelfull merking. De manglet advarselsinformasjon på norsk, blant annet følgende advarselsmerking: «Ikke egnet for barn under X år (som produsenten fastsetter). Skal brukes under tilsyn av en voksen.».

I tillegg hadde noen av kjemisettene feil faremerking i henhold til CLP-regelverket. Enten manglet de fareinformasjon på norsk eller hadde feil klassifisering.

Virksomhetene har ansvar

Det er virksomhetenes ansvar å kontrollere at både advarselsmerking og faremerkingen er på emballasjen og at den er på norsk.

Virksomheter bør også kontrollere klassifiseringen, eller behov for faremerkingen, til kjemiske leketøy ved å kontrollere sikkerhetsdatablader for kjemikaliene som inngår i kjemisettene/kjemiske leketøyene. Sikkerhetsdatablader er tilgjengelige hos leverandøren av kjemiske leketøy.

Virksomhetene som ble kontrollert i denne tilsynsaksjonen har stanset omsetning av de gjeldende kjemiske leketøyene eller rettet opp manglende merking. Likevel viser resultatene at virksomhetene ikke er tilstrekkelig kjent med kravene som gjelder for denne typen leketøy.

Miljødirektoratet vil fortsette både veiledning og kontroll av leketøyene, inkludert kjemiske leketøy.