Verner 30 skogområder

30 skogområder i sju fylker er i statsråd vedtatt vernet som naturreservat.

Publisert 23.06.2020

Samlet nytt verneareal er rundt 51 kvadratkilometer, hvorav ca. 42 kvadratkilometer er produktiv skog. Ti av områdene er utvidelser av eksisterende verneområder.

Frivillig vern av skog

Alle områdene i dette vernevedtaket har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern er basert på at grunneiere tilbyr skog for vern gjennom skogeierorganisasjonene.

Med dette vernevedtaket er rundt fem prosent av alt skogareal og omtrent 3,8 prosent av den produktive skogen vernet.

Stor variasjon av verdifull skognatur

En forutsetning for at et område skal bli vernet, er at det tilfredsstiller naturfaglige kriterier. Dette vernevedtaket fanger opp en stor variasjon av skognatur med viktige verneverdier.

I området Sjølingelve i Flå kommune vernes en bekkekløft med store naturverdier, blant annet knyttet til sjeldne og truede arter som krever høy og stabil luftfuktighet.

Røsaker i Skien består av svært rike skogtyper, blant annet skog bestående av stor alm og ask. Området har en fortid som beiteskog/hagemark, og det drives fremdeles aktiv kulturlandskapsskjøtsel innenfor deler av dette området.

Flisefyr og Hidalen i Sandefjord er også dominert av edellauvskog. Dette området har blant annet store arealer med bøkedominert skog.

Holene i Indre Østfold er det minste området som vernes. Med sine 65 dekar favner området en stor treslagsvariasjon i svært bratte ravinesider. Til tross for lite areal inneholder området flere rødlistede naturtyper.