Avfallsforbrenning: Dårlig oversikt over egne utslipp

Mange avfallsforbrenningsanlegg har for dårlig styring med egne utslipp til luft. Flere anlegg mangler også oversikt over omfanget av utslippene.

Publisert 19.05.2020

Fylkesmannen og Miljødirektoratet har gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av ordinære avfallsforbrenningsanlegg.  Aksjonen omfattet 15 av 18 relevante forbrenningsanlegg for ordinært avfall i Norge. I alt 10 av de kontrollerte virksomhetene har hatt minst ett brudd på tillatelsen når det gjelder utslipp til luft, og en del hadde mange.

Ikke god nok måling og registrering av utslipp

Det kan være krevende å ha god nok styring med utslipp til luft fra avfallsforbrenning, blant annet fordi det er store variasjoner i hva avfallet til enhver tid inneholder. Virksomhetene skal likevel måle, registrere og ha oversikt over utslippene sine på en slik måte at de kan reagere dersom de bryter egne grenseverdiene.

Tilsynsaksjonen avdekket at mange virksomheter hadde mangelfull registrering og beregning av sine utslipp og kunne ikke redegjøre for om deler av utslippene var i tråd med regelverket. I tillegg kunne flere av virksomhetene ikke redegjøre godt nok for de grunnleggende årsakene til at de hadde utslipp over grenseverdiene.

Resultatene fra hvert enkelt tilsyn skiller ikke på om et anlegg har overskredet grenseverdiene én eller flere ganger, det er derfor ikke mulig å vurdere hvor alvorlig overskridelsene er. Brudd på utslippsgrenser og/eller manglende oversikt over dette er beskrevet i de relevante inspeksjonsrapportene samtidig som det pekes på virksomhetenes plikt til å rette bruddene umiddelbart.

Tabell avfallsforbrenningsanlegg.JPG

Diagrammet viser andelen kontrollerte virksomheter med brudd på regelverket fordelt mellom de ulike hovedområdene som ble kontrollert. Kilde: Miljødirektoratet.

Manglende internkontroll

En forutsetning for å etterleve regelverk og tillatelser er at virksomhetene har gode systemer som sikrer at de vet hva slags avfall de forbrenner, og hva og hvor mye de slipper ut til miljøet.

Kontrollaksjonen avdekket brudd på regelverket for internkontroll hos i alt 14 av de 15 forbrenningsanleggene.

Bruddene som ble avdekket gjaldt først og fremst manglende eller mangelfulle miljørisikovurderinger og rutiner knyttet til håndtering og forbrenning av avfall, inkludert farlig avfall. Det ble også avdekket mangelfulle rutiner for oppfølging av avvik.

Forventer at bransjen tar tak

Regelverket for avfallsforbrenning er komplisert. Det er derfor behov for bedre veiledning om regelverket til bransjen. Miljødirektoratet vil utarbeide veiledningsmateriell for å sikre en enhetlig praksis og felles forståelse av kravene som stilles til virksomhetene.

Samtidig forventer vi at virksomhetene implementerer gode systemer for å sikre at forbrenningsanleggene overholder miljøkravene. Miljømyndighetene vil gjennomføre nye risikobaserte tilsyn med avfallsforbrenningsanleggene framover, og følge opp virksomhetenes egenkontrollrapportering.