EE-avfall skal ikke samles inn sammen med skrapjern

Det er forbudt å samle inn EE-avfall sammen med komplekst jern. EE-avfall skal samles inn separat fra annet avfall.

Publisert 12.11.2020

Miljødirektoratet har blitt kjent med at det i deler av avfallsbransjen forekommer at EE-avfall blir samlet inn sammen med såkalt "komplekst jern", altså fragmentert jern der metallene og avfallet er skilt fra hverandre.

Kommuner og forhandleres plikter

Det er viktig å presisere at avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall krever at EE-avfall samles inn separat fra annet avfall. Denne plikten gjelder aktørene i innsamlingskjeden.

Kommuner og forhandlere som tar imot EE-avfall skal sørge for at EE-avfall sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Det er ikke anledning til å fravike dette.

Dersom EE-avfall ikke holdes separat fra annet avfall, øker risikoen for at avfallet ikke får tilstrekkelig forsvarlig behandling. Separat innsamling av EE-avfall er også viktig for å sikre at Norge overholder bindende krav om innsamlingsgrad i EUs direktiv om elektrisk og elektronisk avfall.

Våre forventninger til avfallsanlegg

Vi forventer at ansatte ved avfallsanlegg får opplæring i hva som er EE-avfall, at det skal sorteres fra øvrig avfall og at det skal oppbevares og sendes videre separat fra andre fraksjoner.

Eksempler på EE-avfall er elmotorer, hvitevarer, kabler og elektronikk.

Avfallsforskriften kapittel 1 § 1-1a lister opp alle typer EE-avfall. Alle anlegg skal ha tilstrekkelig mottakskontroll til å avdekke EE-avfall i andre fraksjoner, som komplekst jern.

Dersom mottakskontrollen avdekker EE-avfall blandet i andre fraksjoner er det viktig at:
• Virksomheten registrerer dette som et avvik og at avviket kommuniseres til den som har levert avfallet.
• EE-avfallet plukkes ut fra den andre fraksjonen og mellomlagres på en forsvarlig måte i påvente av korrekt behandling.
• Behandlere av EE-avfall sørger for at avfallet gjennomgår korrekt behandling, inkludert nødvendig miljøsanering i tråd med § 1-22 i avfallsforskriften.
• Anlegg som ikke har tillatelse til å behandle EE-avfall sender dette videre til lovlig mottak.