Illegal hogst av tømmer - evaluering av EUs regelverk

Ulovlig hogst av tømmer er et globalt problem med signifikant påvirkning på økonomi og miljø. Nå skal tiltakene rettet mot ulovlig hogst evalueres.

Publisert 06.11.2020

Europakommisjonen har to reguleringer som har som mål å bekjempe illegal hogst:

  • EUs tømmerforordning.
  • FLEGT - the forest law enforcement, governance and trade regulation (denne er ikke  implementert i Norge).

Denne høringen skal se på hvordan disse to reguleringene har virket globalt, hvor effektive, relevante og konsistente de er, og om de er brukbare supplement til nasjonale reguleringer. Prosessen er spesielt rettet mot publikum og relevante sektorer.

Høringsfrist – 26. november 2020