Veileder om hvordan ivareta natur i et klima i endring

Miljødirektoratet lanserer en ny veileder for klimatilpasning av naturmiljø. 24. november inviterer vi til webinar for kommunene.

Publisert 16.11.2020

Grunnlaget for veilederen kommer fra et prosjekt gjennomført av Fylkesmannen i Troms, Trøndelag og Sogn og Fjordane.

Klimaet spiller en viktig rolle for det biologiske mangfoldets livsvilkår. Arter og naturtyper påvirkes både direkte og indirekte, og for å sikre naturmangfoldet er klimatilpasning en nødvendig del av naturforvaltningen.

Veilederen er en samling eksempler på hvordan naturtyper som påvirkes av klimaendringene kan ivaretas i kommunens planarbeid.

Planlegg for endringer i naturen og sikre robuste økosystem

Veilederen skal bidra til at arter og naturtyper som er påvirka av klimaendringer vurderes i planlegginga. Klimaendringene virker sammen med mange andre påvirkninger som alle må ses i sammenheng, da det er den samlede belastningen som avgjør.

Veilederen skal gjøre det enklere for kommunene å finne mulige plangrep for å ta vare på natur som i særlig grad er påvirket av klimaendringer.

  • Den generelle naturforvaltningen inneholder en rekke prinsipper som også er viktige i et endret klima. Eksempler på dette er: Sikre store, varierte og sammenhengende naturområder som minsker sårbarheten til arter, og korridorer som binder disse områdene sammen og sikrer mulighet for forflytning.
  • Legg til rette for at arter kan tilpasse seg gjennom naturlig seleksjon ved å sikre store nok populasjoner/bestander og genetisk variasjon gjennom blant annet å ta vare på trua arter og deres leveområder.

Webinar 24. november

Den 24. november arrangerer Miljødirektoratet webinar om den nye veilederen med eksempler på hvordan kommunene kan jobbe med å ivareta naturtyper i kulturlandskapet i et klima i endring.