Bisfenol A og PFAS - planer om ny restriksjon

Echa informerer om planer om å foreslå restriksjoner i Reach for stoffene bisfenol A og PFASer i brannskum og inviterer til å gi innspill.

Publisert 22.10.2020

Kjemikaliebyrået Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå restriksjoner for:

  • Isopropylidenifenol (Bisfenol A, EC-nummer 201-245-8) og andre strukturelt liknende bisfenoler med tilsvarende egenskaper på miljø
  • Per- og polyfluoralkyl stoffer (PFASer)

Disse stoffene er kjent for å ha egenskaper som kan påvirke både helse og miljø.

For bisfenolene er det spesielt de hormonforstyrrende effektene i miljøet og å begrense utslipp til miljøet som er grunnlaget for restriksjonen.

PFASer er kjent for å være persistente og de kan også være mobile, toksiske og bioakkumulerende. Det er bruk av PFAS i brannskum som skal begrenses i denne restriksjonen.

Gi innspill til Echa til 15. februar 2021

Echa ber samtidig om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et restriksjonsforslaget for Bisfenol A og andre strukturelt liknende bisfenoler med tilsvarende egenskaper.  

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 15. februar 2021.

Relevant informasjon omfatter opplysninger om

  • produksjon, import, bruk og omsetning
  • hvilke muligheter det finnes for å erstatte (substitusjon) bisfenolene, hva som er alternativene og de økonomiske aspektene ved substitusjon 
  • gjenbruk, utslipp og bruk i produkter


Lenke til Echa

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Lenker