Effekt og kost-nytte for miljøtiltak i vassdrag

Norce (Norwegian Research Center) har med finansiering fra Miljødirektoratet sammenstilt kostnader og effekter av fysiske miljøtiltak i vassdrag.

Publisert 23.10.2020

Med den økte oppmerksomheten rundt bedring av fysiske miljøforhold i vassdrag de siste åreneer det et stort behov for å kunne vurdere kostnader og nytte ved slike tiltak. Prinsippet om «positiv kost-nytte» legges eksempelvis til grunn ved vurdering av tiltak i sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). I den nye rapporten Effektivitet og kost-nytte forhold av miljøtiltak i vassdrag 2020, har Norce sammenstilt kostnader og effekter av fysiske miljøtiltak i norske vassdrag.  

I rapporten er det blant annet gjennomført en kostnadssammenstilling basert på 69 ulike prosjekter. Det er også gjennomført undersøkelser av langtidseffekter (8 til 25 år etter at tiltaket var ferdigstilt) av åtte tiltak.