EU-høring om emballasjeregelverk

EU-kommisjonen vil redusere mengden emballasjeavfall og fremme en sirkulær økonomi. De ber om innspill regelverket for emballasje til 6. januar 2021.

Publisert 12.10.2020

De eksisterende kravene til emballasjens sammensetning i emballasjedirektivet (94/62/EC) bidrar i liten grad til design for ombruk og materialgjenvinning og dermed en sirkulær økonomi. De er heller ikke tilpasset EUs avfallshierarki som angir en prioritert rekkefølge for avfallsbehandling.

Design for ombruk og materialgjenvinning

EU-kommisjonen vil derfor foreslå regelverksendringer som fremmer design for ombruk og materialgjenvinning med høy kvalitet, og som kan håndheves av medlemslandene.

Initiativet er en del av EUs grønne vekststrategi (European Green Deal) og EUs handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2020, og er også en oppfølging av EUs plaststrategi fra 2018.

Høringsfrist 6. januar 2021

Høringen er utformet som spørreskjema og er åpen for alle inkludert privatpersoner, organisasjoner, næringsliv og myndigheter. 

Les mer

Alle interessenter inviteres til å sende innspill innen 6. januar 2021.