Dekloran pluss - planer om ny restriksjon

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå restriksjon i Reach av stoffet Dekloran pluss.

Publisert 11.09.2020

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå restriksjon for:

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™), inkludert dens syn- og antiisomerer

Dette stoffet er oppført på Reach kandidatlista med veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB) egenskaper. Dekloran pluss brukes blant annet som flammehemmer i plasten i elektrisk utstyr, kabler, utstyr i biler og takmaterialer.

Det er Norge som jobber med forslag til restriksjon mot produksjon, bruk og import av Dekloran pluss i EU. Forslaget skal oversendes det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) i april 2021. 

Parallelt pågår det også et arbeid, etter initiativ fra Norge i 2019, med å forby Dekloran pluss globalt under Stockholmkonvensjonen for persistente organiske miljøgifter. 

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Relaterte lenker