Endring av CLP-vedlegg VIII gjennomført i Norge

Vedlegg VIII om giftinformasjon er endret, og fristen for notifisering av kjemikalier er utsatt fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.09.2020

Endringer i EUs klassifiserings- og merkeregelverk CLP er nå gjennomført i norsk rett ved at forordning (EU) nr. 2020/11 er inkludert i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Endringen av CLP innebærer en endring av vedlegg VIII om giftinformasjon, og gjelder utsettelse av fristen for notifisering av kjemikalier etter harmoniserte krav og plassering av UFIer (Unique Formula Identifier) ved merking av farlige stoffblandinger. Endringene i vedlegg VIII, og følgelig artikkel 25 og 29, til CLP innebærer utsettelse av første frist for innsending av kjemikalieinformasjon og lemping av reglene som gjelder plassering av UFIer (Unique formula identifier) ved merking av farlige stoffblandinger. For å imøtekomme ønsker fra industri og medlemsland har kommisjonen vedtatt å endre fristen for innsending av kjemikalieinformasjon til Giftinformasjonen i henhold til artikkel 45 (1) og vedlegg VIII til CLP. Endringen medfører en utsettelse av første frist med ett år, fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021. 

Endringsforskriften som gjennomfører forordningen i Norge gjelder fra 15. juli 2020.