Plan for utlysning av miljøovervåkning i 2020/2021

Flere av Miljødirektoratets miljøovervåkningsprogrammer lyses ut for nye perioder. Få oversikt over når og hvilke programmer som lyses ut.

Publisert 11.09.2020

Oppdatert: 29.01.2021

Utlysninger i 2020

Programmene som er listet opp under lyses ut i åpen anbudskonkurranse på Doffin i 2020. Tentativ tid på året for utlysningen er angitt i parentes. Listen kan bli oppdatert med flere programmer.

 • Norge-Russland (luft og nedbørskvalitet) (september)
 • Langtransporterte atmosfæriske miljøgifter (oktober)
 • Overvåkning av klimagasser, ozonlag/UV og langtransporterte atmosfæriske forurensninger (oktober)
 • Overvåking av økosystem i kystområder (ØKOKYST) (oktober)
 • Elveovervåkingsprogrammet (oktober)
 • Overvåking i referanseelver (oktober)
 • Økosystemovervåking i store innsjøer (ØKOSTOR) (november/desember)
 • Havforsuring (inkludert Havforsuring i kystsonen) (november)
 • Miljøgifter i bydyr (MILBY) (november)

Utlysninger i 2021

Programmene som er listet opp under lyses ut i åpen anbudskonkurranse på Doffin i 2021. Tentativ tid på året for utlysningen er angitt i parentes.

 • Økosystemovervåking i ferskvann (ØKOFERSK) (januar)
 • Miljøgifter i en urban fjord (februar)
 • Miljøgifter i ferskvann (MILFERSK) 1 (februar)
 • Miljøgifter i ferskvann (MILFERSK) 2 (februar)
 • Screening av nye miljøgifter (februar)
 • Nasjonal insektovervåkning (mars)
 • Overvåkning av semi-naturlig eng (mars)
 • Overvåkning av åpen grunnlendt kalkmark (mars)
 • Miljøgifter langs kysten (MILKYS) (april)
 • Kartlegging og overvåking av inngrepsfrie naturområder i Norge med Svalbard (september)
 • Terrestrisk naturovervåking (TOV) (4. kvartal 2021)

Miljødirektoratets miljøovervåking

Miljødirektoratets miljøovervåkning skal skaffe data om den generelle tilstanden i norsk miljø. Overvåkningsprogrammene spenner vidt og dekker både hav, kyst, ferskvann og ulike miljøer på land. Mange av programmene lyses ut i løpet at høsten 2020 og våren 2021 for nye programperioder på 4-5 år.

I forkant av de nye utlysningene har Miljødirektoratet foretatt en større gjennomgang av miljøovervåkningen. Dette er for å sikre helhet og sammenheng i overvåkingsarbeidet, i tillegg til å sørge forat pengene til miljøovervåkning disponeres på best mulig måte.

I gjennomgangen har vi besluttet å videreføre de aller fleste lange tidsserier tidligere finansiert av Klima- og miljødepartementet. Disse vil inkluderes og videreføres i relevante overvåkingsprogrammer. Enkelte tidsserier vil bli anskaffet som egne FoU-kontrakter. Noen få tidsserier vurderes avsluttet eller vil kjøres med redusert frekvens.

Prioriterer mikroplast og klimaeffekt

Mikroplast er et problem i norsk natur, men vi trenger mer kunnskap om omfanget for å kunne sette inn tiltak. Mikroplastovervåking vil derfor framover inkluderes i flere allerede eksisterende programmer.

Overvåkning av klimaeffektovervåking er også et satsingsfelt som styrkes. Her skal man gjennomføre en detaljert overvåking av prosesser i nedbørsfelt og sammenhenger med det som observeres i kystområder. Området i og rundt Oslofjorden valgt ut som fokusområde. Klimaeffektovervåkingen vil inkluderes i eksisterende overvåkingsprogram.

Ny teknologi, som Miljø-DNA og fjernmåling, i tillegg til indikatorer som kan benyttes i fagsystem for fastsettelse av økologisk tilstand, vil også bli inkludert i overvåkningen i større grad enn tidligere.