Forslag om unntak for farlige stoffer i EE-produkter

EU har mottatt søknader om åtte unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter.

Publisert 09.04.2021 | Oppdatert 09.04.2021

Vi oppfordrer alle aktuelle virksomheter til å komme med innspill til søknadene.

EU har mottatt nye søknader om forlengelse av åtte unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)etter EU-direktiv 2011/65/EU ( RoHS2)Det tyske Øko-instituttet vurderer søknadene på oppdrag fra EU-kommisjonen. 

Søknadene omfatter følgende unntak som gjelder vedlegg 1 til produktforskriften kap. 2A: 

 •  5 (b) for Bly i glass i lysrør, høyst 0,2 vekt %.  

 • 18 (b) for Bly som aktivator i det fluorescerende lyspulveret (én vektprosent bly eller mindre) i utladningslamper som brukes som bruningslamper, og som inneholder lysstoff, som f.eks. BSP (BaSi2 O5:Pb). 

 • 18 (b)-I for Bly som aktivator i det fluorescerende lyspulveret (én vektprosent bly eller mindre) i utladningslamper som brukes som bruningslamper, og som inneholder lysstoff, som f.eks. BSP (BaSi2 O5:Pb) som brukes i medisinsk fototerapiutstyr. 

 • 24 for Bly i loddematerialer for lodding av skiveformede og flate keramiske flerlagskondensatorer med maskinerte, gjennomgående hull  
 • 29 for Bly bundet i krystallglass som definert i vedlegg I (kategori 1, 2, 3 og 4) i rådsdirektiv 69/493/EØF.  
 • 32 for Blyoksid i tetningsfritte for montering av vinduer for argon- og kryptonlaserrør. 

 • 34 for Bly i metallkeramikkbaserte trimpotensiometere. 

Søknadene omfatter følgende unntak som gjelder vedlegg 2 til produktforskriften kap. 2A: 

 •  34 for Bly som aktivator i fluorescerende pulver i utladningslamper som brukes som ekstrakorporale fotofereselamper som inneholder BSP-fosfor (BaSi2O5:Pb) 

Er det behov for unntak? 

 Det er behov for informasjon som bedre belyser om det er behov for  

 • å forlenge unntakene 
 • om det finnes alternativer 
 • formulering av selve teksten i unntakene 

Det er laget et spørreskjema med spørsmål som Øko-instituttet ønsker svar påMiljødirektoratet ber derfor alle som har relevant informasjon om å sende inn svar på spørsmålene, og at det i svarene også legges inn informasjon om hvorvidt unntakene berører norsk industri, og i tilfelle i hvilken grad.  

Kommentarer sendes til Øko-instituttet innen 8.juni 2021, men vi ber om at en kopi av svar sendes til Miljødirektoratet.   

Om direktiv 2011/65/EU - RoHS-direktivet 

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge gjennom Produktforskriften  (kap 2A i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter) 

Det er anledning til å søke om unntak fra  direktivet. Alle unntak er tidsbegrenset. Unntakene er gjengitt i produktforskriftens vedlegg 1 og 2 til kapittel 2 A. 

Kommende endringer i 2011/65/EU (RoHS2) skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til EUs høring for å kunne påvirkeMuligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett. 

Les mer 

Søknadene med underliggende dokumenter 

Spørsmål og innspill kan rettes til

 • MiljødirektoratetSjefingeniør Pia Sørensen, seksjon for kjemikalieregulering  
  e-post: pia.sorensen@miljodir.no, telefon: 915 15 687 
 • Miljødirektoratet: Sjefingeniør Ann Kristin Larsen, seksjon for kjemikalieregulering 
  e-post: ann.kristin.larsen@miljodir.no, telefon: 402 03 912