Forslag om harmonisert klassifisering for 2 stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 2 nye stoffer innen 14. mai 2021.

Publisert 13.04.2021

Høringen gjelder disse stoffene:

  • 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one (EC 220-120-9; CAS 2634-33-5)
  • 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs. ; Reaction mass of N-phenyl,N’-o-tolyl-phenylene diamine, N,N’-diphenyl-p-phenylene diamine and N,N’-di-o-tolyl-phenylene diamine (EC 273-227-8; CAS 68953-84-4)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.