Klimamåla i klimalova (2030-2050) vert foreslått endra

Regjeringa har sendt eit forslag til Stortinget om å lovfeste forsterka klimamål for 2030 og 2050.

Publisert 23.04.2021

Endringane vil innebere at dei lovfesta klimamåla samsvarar med dei forsterka klimamåla regjeringa alt har vedteke.

55 prosent reduksjon i utslepp av klimagassar

Noreg melde inn eit forsterka klimamål for 2030 under Parisavtalen i februar i fjor. Det nye målet er at utsleppa skal reduserast med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent samanlikna med utsleppa i referanseåret 1990. Klima- og miljødepartementet foreslår no å lovfeste dette målet i klimalova.

I Noregs Lågutsleppsstrategi forsterka regjeringa óg Noreg sitt klimamål for 2050. I det nye målet aukast ambisjonane frå 80 – 95 prosent til 90 – 95 prosent jamført med utsleppsnivået i referanseåret 1990. Dei to forsterka klimamåla blir lovfesta ved å endre §§ 3 og §§ 4 i klimalova.

EU har òg blitt einig om klimalov og utsleppsmål

55 prosent utsleppskutt innan 2030 skal bli ein del av unionens klimalov. Dei har sett eit mål om å bli karbonnøytrale innan 2050 og arbeide for å vere karbonnegative etter 2050. Det var viktig for EU å kome til einigheit i tide til president Bidens toppmøte om klima 22. og 23. april. Rådet, Europaparlementet og Kommisjonen blei einige om klimalova onsdag 21. april.