Leverandører av produkter får ny plikt

Alle leverandører av faste produkter som inneholder stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC) får ny plikt om å informere EUs kjemikaliebyrå.

Publisert 22.04.2021

Informasjonsplikten gjelder SVHC-stoffer i en konsentrasjon på over 0,1 vektprosent.

Informasjonen skal meldes inn elektronisk i byråets database, omtalt som SCIP-databasen.  

Fare for helse- og miljø

Hensikten er at informasjon om produkters innhold av slike stoffer er tilgjengelig gjennom hele livssyklusen til produktene, også i avfallsfasen. Informasjonen kan være til hjelp for å ta gode helse- og miljøvennlige valg ved bruk og avfallshåndtering.

Kravet er tatt inn i produktforskriften § 2-32 og trer i kraft straks.

Gjelder ikke produkter som leveres direkte til forbrukere

Plikten til å registrere opplysninger i databasen gjelder ikke for leverandører som leverer produkter direkte til forbrukere, med mindre leverandør er importør eller produsent av produktet. Det kan, etter søknad, gis unntak fra opplysningsplikten grunnet forsvarshensyn. 

Plikten gjennomfører artikkel 9 nr. 1(i) i EUs rammedirektiv om avfall (2008/98/EF, endret ved (EU) 2018/815).

For mer informasjon om SVHC-stoffer og SCIP-databasen.

SVHC-stoffer og SCIP-databasen

Forslaget har vært på høring