Rettleiar om klimavenleg areal- og transportplanlegging

Rettleiaren viser kva moglegheiter kommunar og fylkeskommunar har for å redusere utslepp av klimagassar i areal- og transportplanlegging.

Publisert 15.04.2021

Det er store utslepp av klimagassar frå både nedbygging areal og frå vegtrafikk. Kommunens arbeid med areal- og transportplanlegging er avgjerande for å redusere desse utsleppa.

Mange klimatiltak

Rettleiaren er oppdatert med gode eksempel på konkrete klimatiltak. Tiltaka kan vere utgangspunkt for kommunen sitt arbeid med å bidra til omstilling gjennom framtidsretta areal- og transportplanlegging.

Som ein inspirasjon viser rettleiaren til tidlegare prosjektar frå Klimasats, i tillegg til kunnskapsrike webinarar og podcastar.

Kommunar har ei viktig rolle

Kommunar og fylkeskommunar har ei viktig rolle i arbeidet med å redusere utslepp av klimagassar. For å redusere klimagassutslepp gjennom areal- og transportplanlegging bør kommunane blant anna ta vare på karbonrike areal, redusere transportbehovet og legge til rette for fleire utsleppsfrie reiser.

Målgruppa for rettleiaren er tilsette i kommunar og fylkeskommunar som arbeider med klima og planlegging. Den kan òg vere nyttig for politikarar og konsulentar, samt andre som er interesserte i klimavenleg areal- og transportplanlegging.