Ny versjon av instruks for å kartlegge naturtyper

I 2021 skal man bruke en ny instruks for å kartlegge viktige naturtyper på land.

Publisert 04.02.2021 | Oppdatert 04.02.2021

Den nye instruksen inneholder 111 naturtyper som er viktige for å ivareta naturmangfold, og beskriver hvordan disse skal kartlegges. I tillegg inneholder instruksen en metode for å vurdere den økologiske kvaliteten i hver naturtype, såkalt lokalitetskvalitet.  

Den oppdaterte instruksen inkluderer to nye naturtyper og noen mindre endringer i variabler som brukes for å fastsette lokalitetskvalitet. Ellers er den i hovedtrekk lik instruksen som ble brukt i 2020. 

Mange gode innspill! 

Miljødirektoratet fikk rundt 100 innspill til kartleggingsinstruksen i løpet av 2020, og gjennom evalueringen av denne sesongen. De som skal bruke dataene har behov for at resultatene fra kartleggingen blir mest mulig like fra år til år. Miljødirektoratet ønsket derfor færrest mulig endringer fra 2020 til 2021. Der resultatene fra kartleggingen har gitt ny faglig kunnskap som tilsa at det var nødvendig å endre instruksen, har dette likevel blitt gjort. 

Rundt 26 av innspillene ble vurdert å være aktuelle å gjennomføre, samtidig som de innebar faglige endringer i instruksen. Disse ble sendt til og vurdert av de ekspertene som utviklet faggrunnlaget for instruksen. Forskere fra Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for bioøkonomi og NTNU vitenskapsmuseet har vært involvert. Øvrige innspill er vurdert av Miljødirektoratet. 

Totalt er deg gjort 46 endringer i instruksen fra 2020 til 2021. Denne endringsloggen gir oversikt over alle endringene: 

Noen av innspillene som kom inn ble vurdert å utgjøre en for stor endring til at Miljødirektoratet valgte å iverksette dem i år. Disse tavare på slik at de kan vurderes igjen senere

Vil du lære mer om kartlegging av naturtyper? 

Miljødirektoratet holder våren 2021 en webinar-serie for deg som vil lære mer om kartlegging av naturtyper. Webinarene er åpne for alle som er interessert: