Farlig avfall blir dyrere å deklarere

Vi foreslår å øke gebyret virksomheter må betale for å deklarere farlig avfall, fra åtte til 15 kroner per tonn.

Publisert 12.02.2021

Vi har de seinere årene digitalisert deklarasjonssystemet for farlig avfall, og redusert kostnadene for drift av systemet. Gebyret for å deklarere farlig avfall har derfor blitt satt ned i flere omganger, og er i dag bare åtte kroner per tonn.

Økte utgifter til drift og utvikling av systemet

Nå er vi i en fase der vi har økte utgifter til vedlikehold, drift og videreutvikling. Vi er derfor nødt til å øke deklarasjonsgebyret igjen, slik at det dekker utgiftene vi har, men nivået er fortsatt lavere enn det har vært de seinere årene.

Gebyret skal dekke utgiftene for deklarasjonssystemet. Vi skal videreutvikle Avfallsdeklarering.no slik at systemet kan motta informasjon om avfallet fra alle mottaksledd, gjennom hele verdikjeden. Det er i tråd med EUs krav om sporbarhet. 

Ny gebyrsats fra 1.mai 2021

Vi foreslår at den nye gebyrsatsen skal gjelde for deklarasjoner med ferdigstatus fra og med 1. mai 2021. Første faktura fra Miljødirektoratet til avfallsmottakene med høyere sats kommer i august 2021.

Miljødirektoratet har sendt forslag til Klima- og miljødepartementet om å endre gebyrsatsen fra åtte til 15 kroner per tonn farlig avfall, i avfallsforskriften kapittel 12.

Se høringsforslag

Deklarering gir oversikt og kontroll med farlig avfall

Virksomheter som genererer farlig avfall må ved levering rapportere til Miljødirektoratet om hva slags avfall det er, hva avfallet inneholder, hvilke egenskaper det har og hvor det leveres. Dette gjøres i det elektroniske deklarasjonssystemet, Avfallsdeklarering.no

På den måten får myndighetene oversikt over hvor mye farlig avfall som blir levert, hvor det har oppstått og hvem som har håndtert det. Det er viktig å ha god kontroll med farlig avfall siden det kan forårsake skader på miljø, mennesker og dyr dersom det ikke håndteres forsvarlig.