Forbud mot tekstiler med nonylfenoletoksilater gjelder

Forbudet mot tekstiler med nonylfenoletoksilater (NPE) som er gjennomført i Reach-forskriften, gjelder fra 3. februar 2021.

Publisert 16.02.2021

Nå er det ikke lenger lov til å omsette tekstilprodukter (eller enkeltdeler av et tekstilprodukt) som inneholder mer enn 0,01 vektprosent NPE i EU/EØS-området. Dette gjelder tekstiler som med rimelighet kan forventes å vaskes i vann i løpet av sin levetid.

Forbudet gjelder stoffer med strukturen (C2H4O)nC15H24O.

Stoffene har farlige egenskaper for vannlevende dyr og planter. Nonylfenoletoksilater er oppført på norske myndigheters prioritetsliste.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker