Krav om oppryddingsplan for PFOS ved Tromsø Lufthavn

Miljødirektoratet vil pålegge Avinor å utarbeide en tiltaksplan for å fjerne utslipp av miljøgiften PFOS fra brannøving ved Tromsø lufthavn.

Publisert 03.02.2021

I mange år ble det brukt brannskum med det helse- og miljøskadelige stoffet perfluoroktylsulfonat (PFOS) og andre perfluorerte stoffer (PFASer) ved norske flyplasser. Kartlegging viser at Tromsø lufthavn er den mest forurensede flyplassen i landet.

PFASer er miljøgifter som ikke brytes ned i naturen og hoper seg opp i levende organismer. Avinor faset ut bruken før det ble forbudt å bruke slike stoffer.

Avinor må rydde opp ved mange flyplasser

Miljødirektoratet tar sikte på å pålegge Avinor å utarbeide konkrete tiltaksplaner for hvordan de skal rydde opp ved 14 flyplasser i løpet av syv år. Arbeidet med å rydde opp ved hver flyplass er omfattende med til dels store kostnader.

Tromsø lufthavn bør prioriteres

Å rydde opp på Tromsø lufthavn vil fjerne store mengder PFAS fra kretsløpet. Kostnaden for å fjerne en kilo PFAS ved Tromsø lufthavn er også lavere enn det er på de fleste andre flyplasser som Avinor har ansvar for.

Vi mener det er viktig at det blir iverksatt oppryddingstiltak så raskt som mulig og at Avinor prioriterer denne flyplassen svært høyt.

Vi vil pålegge Avinor å lage tiltaksplan for å rydde opp ved Tromsø lufthavn

Miljødirektoratet har nå varslet at vi vil pålegge Avinor å utarbeide en tiltaksplan for opprydning i grunn som er forurenset av PFAS, hovedsakelig PFOS, på Tromsø lufthavn.

Hensikten med tiltakene er å stanse, fjerne eller begrense konsekvensene av forurensningen slik at det ikke er fare for helse og miljø på kort eller lang sikt.

Vi vurderer å kreve dette av Avinor i tiltaksplanen:

  • redegjøre for kartlegginger, undersøkelser og beregninger av mengder PFAS
  • foreslå miljømål med konkrete ambisjoner for å redusere spredning og påvirkning av PFAS til miljøet
  • vurdere risiko ved dagens situasjon
  • foreslå akseptkriterier, tiltaksmetode og forventet resultat av foreslått opprydning
  • beskrive hvordan tiltaket skal gjennomføres
  • øvrig informasjon og dokumentasjon