Norges klimakvoter for 2021-25 er godkjent

Norge fikk tildelingsplanen for vederlagsfrie klimakvoter for 2021-2025 godkjent av Efta Surveillance Authority (Esa) 24. februar.

Publisert 25.02.2021

Omtrent halvparten av Norges utslipp av klimagasser er omfattet av kvotesystemet.

 

 

Esa har godkjent Norges tildelingsplan for vederlagsfrie kvoter

EUs kvotedirektiv for fase IV av kvotesystemet (2021-2030) ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitébeslutning nr. 112/2020. Beslutningen trådte i kraft 1. februar 2021. Samme dato sendte Norge sin plan for tildeling av vederlagsfrie kvoter til kvotepliktige i Norge til Esa. EU-kommisjonen godkjenner tilsvarende medlemsstaters tildelingsplaner.

 

Tildelingsplanen lister opp virksomheter som har søkt om og får tildelt vederlagsfrie kvoter i perioden 2021-2025.

 

EUs kvotesystem

EUs kvotesystem er i hovedsak laget for industrien, og fungerer ved at det settes et tak på hvor mange CO2-ekvialenter som maksimalt kan slippes ut. Taket reduseres så over tid, slik at utslippene også reduseres.

  

43 prosent av den totale mengden kvoter tildeles vederlagsfritt. De kvotepliktige kan kjøpe og selge kvoter seg imellom om de har kvoter til overs (for eksempel om de har gjennomført tiltak som reduserer utslippene) eller trenger flere kvoter (for eksempel fordi de ikke har redusert sine egne utslipp).

 

For å fastsette den endelig tildeling av kvoter skal dataene i tildelingsplanen multipliseres med relevant utslippsstandard og eventuelt en felleseuropeisk korreksjonsfaktor.

 

EU-kommisjonen er nå i sluttfasen med å fastsette regelverk for utslippsstandardene. Deretter vil EU-kommisjonen vurdere om summen av tildeling til alle virksomheter omfattet av EUs kvotedirektiv overstiger den avsatte kvotemengden. Dersom detter er tilfelle vil det fastsettes en felleseuropeisk korreksjonsfaktor som vil redusere tildelingen til hver enkelt virksomhet. 

 

Når utslippsfaktor er fastsatt og felleseuropeisk korreksjonsfaktor er avklart kan Miljødirektoratet vedta endelig tildeling. 

 

Klimakvoter

Under EUs kvotesystem, gir én klimakvote deg tillatelse til å slippe ut ett tonn med CO2-ekvivalenter. Miljødirektoratet forvalter EUs kvotesystem i Norge.

 

Klimakvotesystemet til EU (EU ETS) er viktig for å redusere utslipp av klimagasser i Europa på en kostnadseffektiv måte. 

 

Norsk regelverk 

Som følge av at EUs kvotedirektiv ble innlemmet i EØS-avtalen, ble regelverket og underliggende rettsakter implementert i norsk regelverk 9. februar 2021. Dette medfører at Miljødirektoratet nå kan fatte vedtak om grunnlag for tildeling til den enkelte virksomhet.

 

Lenker