Farlige stoffer i EE-produkter: Unntak fra regulering

EU har fått søknader om ni unntak fra regelverket om kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (2011/65/EU - RoHS2).

Publisert 06.01.2021

Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill til søknadene.

EU har mottatt nye søknader om forlengelse av ni unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Det tyske Økoinstituttet vurderer søknadene på oppdrag fra EU-kommisjonen.

Søknadene omfatter følgende unntak

Gjelder vedlegg 1 til produktforskriften kapittel 2A:

  • Unntak 6(a)/6(a)-I for bly som legeringselement i stål for maskineringsformål og i galvanisert stål som inneholder opptil 0,35 vektprosent bly.
  • 6(b)/6(b)-I for bly som legeringselement i aluminium som inneholder opptil 0,4 vektprosent bly.
  • 6(b)-II for bly som legeringselement i aluminium for maskineringsformål som inneholder opptil 0,4 vektprosent bly.
  • 6(c) for bly i kobberlegeringer som inneholder opptil 4 vektprosent bly
  • 7(a) for bly som loddemateriale med høy smeltetemperatur (dvs. blybaserte legeringer som inneholder 85 vektprosent bly eller mer).
  • 7(c)-I for elektriske og elektroniske bestanddeler som inneholder bly i glass eller keramikk.
  • 7(c)-II for bly i dielektrisk keramikk i kondensatorer for en merkespenning på 125 V vekselstrøm eller 250 V likestrøm eller høyere.

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om det er behov for å forlenge unntakene, om det finnes alternativer og formulering av selve teksten i unntakene.

Det er laget et spørreskjema med spørsmål som Økoinstituttet ønsker svar på.

Miljødirektoratet ber derfor alle som har relevant informasjon om å sende inn svar på spørsmålene, og at det i svarene også legges inn informasjon om hvorvidt unntakene berører norsk industri, og i tilfelle i hvilken grad.

Kommentarer sendes til Økoinstituttet innen 3. mars 2021

Vi ber om at en kopi av svar sendes til Miljødirektoratet.

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i produktforskriften (kap 2A i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter).

Det er anledning til å søke EU-kommisjonen om unntak fra direktivet. Alle unntak er tidsbegrenset. Unntakene er gjengitt i produktforskriftens vedlegg 1 og 2 til kapittel 2 A.

Kommende endringer i 2011/65/EU (RoHS2) skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til EUs høring for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

 Les mer