Ikke gode nok registreringer av kjemikalier

Miljødirektoratet har deltatt i et felles europeisk tilsynsprosjekt i regi av Det europeiske kjemikaliebyrået om registreringer av kjemikalier.

Publisert 18.01.2021

Reach-regelverket setter krav til registrering av kjemikalier som fremstilles i eller importeres til EU/EØS. Kjemikaliene brukes blant annet i industrien.

Prosjektet avdekket mangler ved minst et av registreringskravene for 15 % av de 1200 kontrollerte kjemikalier.  6,5 % av kjemikaliene manglet fullstendig registrering, noe som er alvorlig brudd på REACH-regelverket.

Kontrollen fokuserte også på registreringer av kjemikalier som er registrert som mellomprodukter. Mellomprodukter er stoff som omdannes til et annet stoff i produksjonsprosessen.

Det ble oppdaget feil i registrering for 20 % av de kontrollerte mellomproduktene. Ved å registrere et kjemikalie som et mellomprodukt forplikter man seg til å fremstille og bruke stoffet kun under strengt kontrollerte betingelser.

Kjemikaliet skal være strengt innesluttet ved tekniske hjelpemidler i hele sin livssyklus. Det betyr at mennesker eller miljø ikke skal eksponeres for stoffet gjennom alle trinn stoffet gjennomgår fra det oppstår og til det er omdannet til et annet stoff i en kjemisk prosess.

På bakgrunn av prosjektet har Det europeiske kjemikaliebyrået laget flere anbefalinger for virksomheter som har registrert stoffer. 

I Norge har Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet gjennomførte til sammen 8 tilsyn og avdekket mangler hos 3 virksomheter. Avvikene omfattet utilfredsstillende oppfyllelse av strengt kontrollerte betingelser for mellomprodukter. Det ble benyttet informasjon fra Toll ved planleggingen av tilsynene.