Kjemikalier i engangsbleier: Gi innspill

Echa ber om innspill til Reach-restriksjonsforslag for flere grupper av kjemikalier i engangsbleier.

Publisert 12.01.2021

Høringsfrist er 21. juni 2021. Tidlige innspill ønskes innen 1. februar 2021.

Foreslår restriksjon

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om restriksjon mot flere grupper av kjemikalier i engangsbleier i kjemikalieregelverket Reach.

Forslaget gjelder restriksjon mot produksjon, bruk, omsetning og import av formaldehyd, PAH-er, dioksiner, furaner og PCB-er i engangsbleier.

Forslaget omfatter engangsbleier til spedbarn og barn. Bleiene inneholder en viss mengde av disse stoffene.

PAH-er, formaldehyd, dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB-er har blitt målt i engangsbleier til barn og er assosiert med flere negative helseeffekter (karsinogene, mutagene, reproduksjonstoksiske og hudsensitiserende/allergi).

Restriksjonsforslaget har som formål å redusere helserisiko som er assosiert med småbarns bruk av engangsbleier som inneholder de nevnte stoffene.

Gi innspill til Echa innen 21. juni 2021

Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 1. februar 2021, i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker