Ny rapport om overvåking av insekter i Norge

Miljødirektoratet har startet en langsiktig overvåking av insekter i Norge. En ny rapport viser de første resultatene fra arbeidet.

Publisert 15.01.2021

I 2020 igangsatte Miljødirektoratet en regional overvåking av terrestriske insekter. Rapporten fra det første året med overvåking er nå levert av Norsk institutt for naturforskning, NINA.  

Overvåkingsprogrammet skal gi kunnskap om hvordan insektbestandene utvikler seg over tid. I første omgang er områder i skog og åpent lavland på Østlandet undersøkt. På sikt er målet å dekke flere økosystemer og landsdeler for å kunne avdekke den generelle utviklingen i Norge.   

Rapporten beskriver hvordan arbeidet er gjennomført, og gir anbefalinger for framtidig overvåking.   

  • Feller ble satt ut i naturen for å fange flyvende insekter gjennom sommeren. Overvåkingen er gjennomført i 20 områder på 500 x 500 meter på Østlandet. Over 11 000 arter ble påvist.  
  •  Insektene ble analysert ved hjelp av miljø-DNA for å kartlegge hvilke arter som har gått i fella. Teknikken gjør det mulig å artsbestemme store mengder arter raskt og kostnadseffektivt.   

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet. Det bygger på metodeutvikling og pilotforsøk som ble gjennomført i Trøndelag i 2018 og 2019.  Programmet vil lyses etter planen ut for en ny periode i løpet av februar 2021.

Årsaker til tap av insekter 

Flere forskningsartikler viser sterk nedgang i insektbestander globalt. I følge FN er de viktigste truslene mot naturmangfoldet er arealendringer, miljøgifter og de pågående klimaendringene. Dette truer norske økosystemer og påvirker insektene våre. Norge har cirka 17 000 arter med insekter, hvorav over 1100 er truet.