Tilskudd: helikopterfrakt for jegere på Hardangervidda

Jegere på Hardangervidda kan i 2021 søke om refusjon av utgifter til utflyging av felte villrein.

Publisert 30.07.2021

Jegere som flyr ut elg eller hjort fra Hardangervidda villreinområde kan også søke.

Hva omfattes av ordningen?

Ordningen gjelder utfrakt av slakt av villrein, elg og hjort med helikopter eller sjøfly i perioden 10. august til 10. oktober 2021. Dyret må være felt innenfor Hardangervidda villreinområde. Ordningen omfatter ikke inntransport av jeger.

Hvem kan søke? 

Jeger eller andre som organiserer utfrakt av slakt kan søke om refusjon. 

Hvor mye får jeg refundert? 

En jeger vil få refundert 80 prosent av kostnaden til utflyging av slakt, maksimalt 5000 kr per tur. 

Dette må jeger selv ordne: 

Jeger må selv sørge for nødvendige tillatelser fra kommunen til landing. Skal det hentes ut dyr innenfor Hardangervidda nasjonalpark, krever dette i tillegg tillatelse fra relevant tilsynsutvalg. For Hardangervidda nasjonalpark er det tre tilsynsutvalg: Tilsynsutvalget i Vestland, Tilsynsutvalget i Telemark (søknad per e-post) og Tilsynsutvalget i Viken. Hør gjerne med kortselger om det allerede foreligger tillatelse til utfrakt av slakt der du jakter. 

Jeger bestiller selv frakt fra ønsket selskap.

Krav for å få refusjon

Det er fire forutsetninger som må være oppfylt for å få refusjon:

  1. Jeger må registrere felte dyr i Hjorteviltregisteret, enten på hjorteviltregisteret.no eller via appen "Sett og skutt", inkludert merkelapper. 
  2. Skrantesjukeprøver, både hjerneprøve og lymfeknuter, skal sendes Veterinærinstituttet. Prøveglasset må være merket med merkelappnummer.
  3. Kjeve skal være levert innsamlingskasse, ev. sendt direkte til NINA etter avtale. Merkelapp må være festet til kjeven.
  4. Bekreftelse fra helikopterselskapet som viser dato, tid, sted og merkelappnummer på felte dyr som er flydd ut, samt kvittering for hver tur.

For elg og hjort gjelder punkt 3 dersom dyret felles i en kommune hvor kjever samles inn for den alderskategorien som er felt.

Hvordan søker jeg?

Søknad om refusjon kan sendes til Norsk villreinsenter sør (post.sor@villrein.no). Skriv "Refusjon helikopterfrakt 2021" i e-postens emnefelt. Søknadsfrist er 1. november 2021.

I e-posten må du opplyse om:

  • merkelappnummer (12 siffer) på felte dyr som er flydd ut
  • kontonummer for refusjon og navn på søker/mottaker av beløpet
  • bekreftelse fra helikopterselskapet samt kvittering/faktura for utflygningen, jf. punkt 4 over.

Merk at du bør ha kvitting/faktura for hver utflygning dersom du benytter deg av refusjonsordningen flere ganger i løpet av jakta.

Kontakt Norsk villreinsenter sør (post.sor@villrein.no) for spørsmål om innlevering av søknad og utbetaling av refusjon. Kontakt Naturdata på 74 33 53 00 eller (support@naturdata.no) for spørsmål om Hjorteviltregisteret eller Sett og skutt. Kontakt Miljødirektoratet (jakt@miljodir.no) for generelle spørsmål om ordningen.

Målet med ordningen er å øke uttaket av hjortevilt i Hardangervidda villreinområde hvor skrantesjuke er funnet. For kommuner i Nordfjella villreinområde administreres utflyging av elg og hjort i regi av Statens naturoppsyn.