1,4-dioksan: Innspill til restriksjonsforlag

Echa inviterer til å gi innspill til utarbeidelse av Reach-restriksjonsforslag for 1,4-dioksan innen 17. juni 2021.

Publisert 23.03.2021

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et restriksjonsforslag for 1,4-dioksan.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 17. juni 2021.

Relevant informasjon omfatter opplysninger om:

  • stoffet både som hovedbestanddel, som en del av en stoffblanding og som en forurensning
  • produksjon og bruk av stoffet i seg selv eller i en stoffblanding
  • markedsutviklingen for disse stoffene og utslipp til miljøet i forbindelse med produksjon og bruk av disse stoffene
  • mulighet for å fjerne 1,4-dioksan fra andre stoffer og fra prosessavløpsvann
  • de sosio-økonomiske konsekvensene av en Reach-restriksjon

1,4-dioksan er også foreslått inn på kandidatlista i Reach, dette forslaget er på høring fram til 23. april 2021, det bør derfor vurderes om det er aktuelt å sende informasjon i begge høringene.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker