Status avlsprogrammet for fjellrev

437 fjellrevvalper er til sammen avlet opp og satt ut i naturen gjennom avlsprogrammet. Årsrapporten for 2020 viser at arbeidet hjelper bestanden.

Publisert 29.03.2021

Den viser også at avl og utsetting fortsatt er et svært egnet bevaringstiltak for fjellrev, spesielt i nord der bestandene er kritisk små.

Avlsprogrammet for fjellrev, driftet av NINA på vegne av Miljødirektoratet, har avlet opp og lagt til rette for utsetting av fjellrevvalper i 16 år. Utsettingene har ført til reetablering av bestander som er utdødd eller var i ferd med å dø ut flere steder i landet.  

Kritisk for fjellreven i nord

I vinter ble 12 valper født i 2020 satt ut i Troms, i fjellområdet mellom Reisadalen og Skibotndalen. I området er det flere kjente fjellrevhi, men trolig ingen tilstedeværelse av fjellrev her de siste tiårene. Situasjonen for fjellreven er kritisk i Nord-Norge som helhet, med svært spredte og fåtallige restbestander av fjellrev. Avl og utsetting er nødvendig for å gjenoppbygge bestandene fra dagens kritisk lave nivå, sammen med andre støttetiltak som foring.

Færre valper til utsetting i 2020

Produksjonen i avlsstasjonen har variert over tid. I 2020 var det relativt få valper å sette ut. Flere faktorer spiller inn, ikke minst tilfeldigheter når det kun er 8 avlspar i stasjonen. Årets lave valpetall er sannsynligvis påvirket av faktorer som uheldig parsammensetning, alderen på avlsdyrene, en varm forsommer, sykdom og mulig tap til kongeørn. Produksjonen ser også i noen grad ut til å svinge med smågnagersituasjonen i regionen. Avlsprogrammet jobber systematisk med å få fram flest mulig valper av god kvalitet til utsetting. Man kartlegger sammenhenger og utfordringer og vurderer endringer som kan hjelpe med å oppnå en høyere og mer stabil produksjon av valper som har gode genetiske forutsetninger og er ved god fysisk helse.

Avlsstasjonen hadde også en utfordring høsten 2020 med at gjerder på tre innhegninger knakk i sterk vind, og at valper og avlsdyr rømte fra noen av disse innhegningene. Alle revene som rømte ble fanget inn igjen.

Chipmerking av viltfødte valper erstattes av DNA-prøver og viltkamera

Avlsprogrammet har i 2020 tatt en gjennomgang av data som samles inn om fjellrevene og de metodene som brukes, og har besluttet at det vil gjøres noen endringer framover.  Programmet går nå bort fra å merke alle viltfødte valper i utsettingsområdene. Tidligere har valpene fått satt inn en mikrochip, og chiplesere på forautomater har registrert når hvert dyr har vært innom. Dataene er blitt brukt til å studere bruken av forautomater, og har også vært en kilde til informasjon om den enkelte fjellreven fortsatt er i live og hvor den befinner seg. Fremover vil behovet for oppfølging av tiltakene og utsatte rever hovedsakelig dekkes av DNA-innsamling og viltkamera.

Les mer

Resultater fra Varangerhalvøya i Finnmark der valper fra Avlsprogrammet er satt ut i 2018-2020, kan man også lese om i Fjellrevmodulen COAT Varanger sin årsrapport for 2020.