Klimarisiko treffer kommunene

Klimaendringer og overgangen til et nullutslippssamfunn påvirker norske kommuner. God håndtering av klimarisiko kan gi kommunene konkurransefortrinn.

Publisert 02.03.2021

Klimarisiko handler om hvordan konsekvenser av klimaendringer (fysisk klimarisiko) og overgangen til en verden i tråd med målene i Parisavtalen om reduserte utslipp av klimagasser (overgangsrisiko) påvirker natur og samfunn.

Miljødirektoratet har sett nærmere på hva klimarisiko betyr for norske kommuner, på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Kommunene er eksponert for klimarisiko

Klimaendringer og overgangen til null utslipp av klimagasser berører alle deler av samfunnet. Norges økonomi er særlig utsatt for overgangsrisiko gjennom olje- og gassektoren. Men også næringer innen blant annet transport, bygg og eiendom, infrastruktur og landbruk blir påvirket.

Naturbasert næringsvirksomhet, som landbruk, havbruk og turisme, er utsatt for fysisk klimarisiko. Det er vanskelig å se for seg Hemsedal uten snø.

Ekstremværhendelser kan føre til brudd eller skade på fysisk og digital infrastruktur. Hyppigere og kraftigere styrtregn gir økte utfordringer med overvann.

Bredt ansvar i kommunene

Kommunens ansvar dekker bredt – inkludert konsekvenser av klimarisiko for verdier som ikke så enkelt kan prissettes, som økosystemer, kulturelle tradisjoner og levesett.

Kommunene påvirkes også av klimaendringer og tilpasning utenfor våre landegrenser. Det kan være risiko for brudd eller forsinkelse i forsyningskjeder ved ekstremværhendelser. Eller økt potensial for turisme til Norge som følge av endrede temperaturforhold lenger sør i Europa. 

Selv om klimarisiko ofte innebærer utfordringer og trusler, kan det representere nye muligheter for en kommune Å håndtere klimarisiko, både trusler og muligheter, kan blant annet gi konkurransefortrinn ved økt sikkerhet for arbeidsplasser og bosetting.

Plansystemet viktig for å håndtere klimarisiko

Plansystemet er et av kommunens viktigste verktøy for å håndtere klimarisiko. Miljødirektoratet ser i rapporten særlig på hvordan dette kan håndteres i kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven.

Rapporten vurderer også kommunens øvrige verktøy og handlingsrom. Som samfunnsutvikler har kommunen blant annet en viktig rolle i å skape møteplasser og å legge til rette for medvirkning og dialog med innbyggerne.

Kommunen kan også innlemme hensyn til klimarisiko i tilskuddsforvaltning og i relevant sektorregelverk.

Funn i rapporten om klimarisiko i kommunene

  • Kommunene er utsatt for klimarisiko, og dette adresseres ikke helhetlig av kommunene i dag.
  • Mer kunnskap og egnede metoder vil legge til rette for lokale analyser og innsats.
  • Veiledning og styrket kunnskapsgrunnlag vil kunne hjelpe kommunene å vurdere lokal klimarisiko.
  • Det kommunale plansystemet er et viktig verktøy for å vurdere og håndtere klimarisiko, og det bør vurderes om plan- og bygningsloven kan styrkes som klimaverktøy herunder klimarisiko.
  • Flere verktøy og sterkere insentiver for kommuner kan bidra til å styrke kommunenes arbeid med klimarisiko
  • Håndtering av klimarisiko krever et bredt samarbeid som involverer innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.