Kontroll av salg av genmodifisert nellik

Flere blomsterforhandlere har for dårlige rutiner og merking av genmodifiserte lilla nelliker.

Publisert 23.03.2021 | Oppdatert 23.03.2021

Miljødirektoratet kontrollerte i 2020 import og omsetning av lilla snittnelliker.

Basert på importdata fra Tolletaten har Miljødirektoratet kartlagt importen og omsetningskjeden og gjort noen stikkprøvekontroller både hos importører og blomsterforhandlere.

Lite kunnskap om kravene

Resultater fra tilsyn viser at bransjen har lite kunnskap om kravene som regelverket stiller. Det er lite tilgjengelig dokumentasjon og merking av genmodifiserte lilla nellik, særlig hos blomsterbutikkene.

Dokumentasjonen og merking ser ut til å forsvinne i omsetningskjeden mellom importørene og blomsterbutikken.

Uten dokumentasjon som viser type genmodifisert nellik, er det vanskelig for forhandlere å vite om de omsetter lovlige genmodifiserte lilla nellik eller ikke. I tillegg blir det vanskelig for forbrukere å velge bort genmodifiserte planter dersom de ønsker det.   

Ikke avdekket ulovlige nelliker

Flere lilla nelliker ble sendt til Veterinærinstituttet for screeninganalyser, men vi har ikke avdekket at det ble solgt ulovlig genmodifiserte lilla snittnelliker på det norske markedet. 

Miljødirektoratet vil følge opp resultater ved å veilede og møte bransjen både for å veilede, men også formidle våre forventninger om kravene bransjen må etterleve for å operere i tråd med regelverket.

Virksomhetenes plikter

Virksomhetene må ha en dokumentert internkontroll. De må kjenne til regelverket og ha rutiner som beskriver hvordan virksomheten driver i henhold til regelverket, blant annet bestillingsrutiner og rutiner for å sikre at kunder får tilstrekkelige opplysninger.

Produkter som består av eller inneholder genmodifiserte organismer, skal være merket på norsk og/eller engelsk med «inneholder genmodifiserte organismer»/«inneholder (navn på organismen(e))» og/eller «contains genetically modified organisms»/«contains genetically modified (navn på organismen(e))».

Navn og adresse på virksomheten innenfor EØS-området som er ansvarlig for omsetningen av produktet, skal også fremgå av etiketten eller dokumentasjon som følger med produktet.

Lenker til regelverket