Verner 15 nye skogområder

15 skogområder i Innlandet, Vestland og Trøndelag er i statsråd vedtatt vernet som naturreservat.

Publisert 19.03.2021

Samlet nytt verneareal er ca. 26 kvadratkilometer, hvorav ca. 18 kvadratkilometer er produktiv skog. Seks av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservat.

Her er de vernede skogområdene:

Alle de 15 områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern er basert på at grunneierne tilbyr skog for vern gjennom skogeierorganisasjonene. I tillegg inngår det et areal eid av Opplysningsvesenets fond i området Nordre Munksjøberget.

Med dette vernevedtaket er ca. 5,1 % av alt skogareal og omtrent 3,9 % av den produktive skogen vernet etter naturmangfoldloven.