EU-høring om grenseverdi for heksaklorobenzen

Kommisjonen ønsker innspill til grenseverdi for utilsiktede forurensninger av heksaklorobenzen. Høringsfristen er 6. desember 2021.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.11.2021

Heksaklorobenzen er oppført i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP-forordningen), men det er ikke fastsatt grenseverdi for utilsiktede forurensninger (UTC) av dette stoffet. Forslaget endrer vedlegg I ved å innføre en grenseverdi på 10 mg/kg for heksaklorbenzen som UTC i stoffer, stoffblandinger og artikler.

Kommisjonen har startet en offentlig høring om forslaget, og alle interesserte kan gi innspill via Kommisjonens høringsportal innen 6. desember 2021.