EU-høring om grenseverdi for heksaklorobenzen

Kommisjonen ønsker innspill til grenseverdi for utilsiktede forurensninger av heksaklorobenzen. Høringsfristen er 6. desember 2021.

Publisert 15.11.2021

Heksaklorobenzen er oppført i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP-forordningen), men det er ikke fastsatt grenseverdi for utilsiktede forurensninger (UTC) av dette stoffet. Forslaget endrer vedlegg I ved å innføre en grenseverdi på 10 mg/kg for heksaklorbenzen som UTC i stoffer, stoffblandinger og artikler.

Kommisjonen har startet en offentlig høring om forslaget, og alle interesserte kan gi innspill via Kommisjonens høringsportal innen 6. desember 2021.