Flyktige stoffers påvirkning på barns helse

Miljødirektoratet jobber for strengere regulering av farlige stoffer i alle leker til alle barn, uansett alder.

Publisert 22.11.2021

En ny rapport gir oss mer kunnskap om hvordan barn kan påvirkes av noen flyktige stoffer som avgis fra leker.

Høsten 2020 lanserte Europakommisjonen en kjemikaliestrategi for bærekraft. Målet med strategien er bedre beskyttelse av Europas innbyggere og miljøet, og her er barn og andre sårbare grupper spesielt trukket fram.

Viktige tiltak for å nå målet er å fase ut de mest helse- og miljøfarlige kjemiske stoffene, og å forenkle prosessene for å regulere farlige stoffer.

Vi jobber for strengere regelverk for leker

Miljødirektoratet jobber inn mot det arbeidet, og deltar aktivt i revisjonen av leketøyregelverket for å skjerpe det.

For leker til barn under tre år, eller for leker som er beregnet på å puttes i munnen, kan det innføres strenge grenseverdier for enkelte kjemiske stoffer.

For andre leker til barn over tre år finnes det per i dag ingen enkel måte å regulere enkelte kjemiske stoffer i konsentrasjoner som kan utgjøre en helsefare for barn.

Vi samler inn mer kunnskap om leker til barn over tre år

For å styrke kunnskapsgrunnlaget om farlige stoffer som avgis fra leker til barn over tre år har Norsk institutt for luftforskning (NILU) på oppdrag fra Miljødirektoratet analysert avdamping av stoffer fra 45 håndholdte leker.

Den danske konsulenten DHI har på oppdrag av Miljødirektoratet vurdert hvordan barn kan påvirkes av noen av disse flyktige organiske stoffene.

DHI fokuserte på syv flyktige organiske forbindelser, og konkluderte med at mengdene som avgis av disse for de fleste lekene ikke utgjør en bekymring for helse.

Likevel tyder vurderingen til DHI på at én av de undersøkte lekene kan forårsake forbigående helseeffekter hos barn (bl.a. påvirker nervesystemet og økt levervekt). Effektene forsvinner når produktet ikke lenger er i bruk.

Miljødirektoratet kontaktet den norske importøren og fikk bekreftet at de ikke lenger selger leken i Norge, og fikk opplyst at varen ikke har blitt solgt siden 2019.

Vi kommer til å dele disse rapportene med andre myndigheter, i forbindelse med videre regelverksutvikling i EU/EØS.