Hjelp Miljødirektoratet å velge natur å kartlegge

Miljødirektoratet har fått forslag på 233 naturområder som er aktuelle for kartlegging i 2022. Vi trenger din hjelp til å prioritere.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 30.11.2021

Kartlegging av naturområder på land gjøres for å gi beslutningstakere i kommunene en oversikt over hvor i Norge det finnes viktige typer natur, slik at de kan ta hensyn til dette i planer om for eksempel utbygging av veier, industri og boligområder. 

Ønsker innspill innen 15. desember 

Det er statsforvalterne rundt om i landets 11 fylker som har foreslått å kartlegge til sammen 233 slike naturområder

Miljødirektoratet har kapasitet til å kartlegge i underkant av en tredel av disse områdene, og vi trenger derfor hjelp fra alle med relevant kunnskap om de foreslåtte naturområdene, slik at vi får kartlagt de viktigste områdene i 2022. 

Miljødirektoratet ønsker innspill fra alle som har opplysninger som kan være avgjørende for om et område er aktuelt å kartlegge, innen onsdag 15.desember 2021. Kjenner du til om noen av områdene statsforvalterne foreslår å kartlegge har stor aktivitet og stort utbyggingspress, slik at de bør prioriteres ekstra høyt? I tillegg ønsker vi informasjon om vi i de innmeldte områdene kan forvente å finne de naturtypene som er beskrevet i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks. Dette er naturtyper som er truet, nær truet eller har viktige funksjoner i et økosystem.

Vi vil også vite om det allerede finnes opparbeidet kunnskap om de aktuelle områdene, som gjør kartlegging mindre nødvendig, for eksempel om det nylig er kartlagt av andre, eller om noen av pressfaktorene har falt bort, for eksempel at utbyggingsplaner er skrinlagt.  

Viktig verktøy 

Naturtypekartleggingen er en oppfølging av regjeringens kunnskapsløft for norsk natur. Innsatsen skal økes for å innhente og samle god kunnskap om lokale natur- og landskapstyper, arter og miljøvariabler. Dataene samles i et økologisk grunnkart for Norge. Kartet er et verktøy for å kunne ta hensyn til naturen når tiltak skal planlegges og realiseres.  

Miljødirektoratet har også sendt brev om saken til en del aktuelle miljøer. I brevene er det lenket til en innsynsløsning for de aktuelle områdene.  

Se brev om aktuelle områder for naturtypekartlegging i 2022

Miljødirektoratet vil gjennomføre en offentlig anskaffelse om å kartlegge de områdene som velges ut.