N,N-dimethylformamide: Restriksjon i Reach vedtatt

EU-kommisjonen vedtok 19. november 2021 restriksjon mot N,N-dimethylformamide (DMF) under kjemikalieregelverket Reach.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 25.11.2021

Forordning (EU) 2021/2030 innfører restriksjonen i Reach-forordningen vedlegg XVII post 76.

Restriksjonen omfatter virksomheter som produserer, importerer eller bruker dette stoffet alene eller i en blanding med en konsentrasjon på eller over 0,3 prosent. Disse virksomhetene skal inkludere yrkesrelaterte harmoniserte Derived No Effect Level (DNEL)-verdier for stoffet som er basert på eksponering via inhalasjon og hudeksponering. DNEL-verdiene skal inkluderes i virksomhetens kjemiske sikkerhetsvurdering og sikkerhetsdatablad, og virksomhetene skal påse at disse verdiene ikke overskrides.

DMF er på ^^kandidatlista i Reach basert på at stoffet er reproduksjonstoksisk, stoffet er også klassifisert som akutt giftig kategori 4 og for at det gir alvorlig øyeirritasjon.

Forordningen er ennå ikke inkludert i EØS-avtalen og skal på høring i Norge før den gjennomføres i norsk regelverk.