Forslag om harmonisert klassifisering for 4 stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 4 nye stoffer med frist i november og desember 2021.

Publisert 13.10.2021

Høringen gjelder disse stoffene:

Kommentarfrist 19. november:

  • Trimethyl borate (EC 204-468-9, CAS 121-43-7)
  • 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one (EC 438-340-0, CAS 119344-86-4)

Kommentarfrist 22. november:

  • Glyfosat (EC 231-997-4, CAS 1071-86-6)

Kommentarfrist 3. desember:

  • Sodium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropansulphonate (EC 258-004-5, CAS 52556-42-0)

For vurderingsrapporten for Glyfosat som plantevernmiddel foregår det en parallell høring hos den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS. Aktører på det norske markedet som har kommentarer til forslaget må gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.