Innhenting av informasjon under POP-forordningen

Det er ny rapporteringsplikt for lagre av stoffer i produktforskriften kapittel 4.1 og innhenting av informasjon om bruk av PFOS i Norge.

Publisert 22.10.2021

Den reviderte POP-forordningen (EU) 2019/1021) som er gjennomført i produktforskriften kapittel 4.1 trådte i kraft i Norge 4. mai 2020. Denne reviderte forordningen har et nytt krav om at lagre av følgende stoffer med tillatt bruk skal rapporteres til myndighetene (artikkel 5 paragraf 2):

  • dekaBDE
  • PFOS og dens derivater
  • PFOA, dens salter og PFOA-relaterte forbindelser

Kravet gjelder lagre av stoff, stoffblandinger og artikler.  Se vedlegg I i forordningen for tillatte bruksområder.

Miljødirektoratet ønsker med dette å gjøre juridiske eiere/ innehavere av lagre oppmerksom på denne nye forpliktelsen og ber om svar innen fredag 12. november 2021.

Informasjon som direktoratet mottar, vil bli rapportert til EU i tråd med forpliktelser i POP-forordningen 2019/1021 Artikkel 13.

I tillegg ønsker vi informasjon om fortsatt bruk av PFOS i galvanisk industri i lukket system. 

Gjelder dette din virksomhet, ta kontakt med oss

Rambøll Norge bistår Miljødirektoratet med innhenting av informasjon. Henvendelse og spørsmål kan rettes til pops@miljodir.no med kopi til Marte Braathen (marte.braathen@ramboll.no) og Kristina Skoog (kristina.skoog@ramboll.no). Vi vil så langt det er mulig ta kontakt i forbindelse med innrapportering av data for å sikre effektiv og riktig kommunikasjon.