MCCP: Innspill til restriksjonsforlag

Echa inviterer til å gi innspill til utarbeidelse av Reach-restriksjonsforslag for MCCP, utvidet frist.

Publisert 15.10.2021

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et restriksjonsforslag for mellomkjedede klorparafiner (MCCP).

Gi innspill til Echa

Fristen for å sende innspill er nå utvidet til 28. november 2021. Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen fristen.

Relevant informasjon omfatter opplysninger om

- oppdatert informasjon for hvert av bruksområdene beskrevet i bakgrunnsdokumentet

- hvilke muligheter det finnes for å erstatte (substitusjon) MCCP, hva som er alternativene og de økonomiske aspektene ved substitusjon

- analysemetoder for MCCP i stoffer, stoffblandinger og faste produkter

MCCP ble inkludert i kandidatlista til Reach juni 2021.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker