Nye råd om å vurdere etikk i GMO-saker testes ut

Miljødirektoratet ber Bioteknologirådet om å teste ut en ny veileder for etikk, til bruk i saker som skal vurderes etter genteknologiloven.

Publisert 11.10.2021

Genmodifiserte organismer (GMO) er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske sammensetningen er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Genteknologiloven krever at risiko for helse og miljø vurderes i GMO-saker. I tillegg vurderes etikk, bærekraft og samfunnsnytte. Disse sakene, som behandles av myndigheter og vitenskapelige råd, kan for eksempel omfatte søknader om å sette ut GMO-er i miljøet eller i innesluttede veksthus. 

Etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD), ga Miljødirektoratet høsten 2020 en anbefaling om hvordan man kan vurdere etikk etter genteknologiloven. Basert på en rapport fra en ekspertgruppe, ble anbefalingen fra direktoratet gitt i form av et rammeverk. Det er ment å fungere som en veileder for å vurdere etiske perspektiver i GMO-saker.

KLD anbefaler at Bioteknologirådet tester ut det nye rammeverket, og at Miljødirektoratet tar hånd om den videre oppfølgingen. Miljødirektoratet ber nå Bioteknologirådet om å gjøre seg kjent med rammeverket, teste det ut på noen kontrete saker og skrive sammen sine erfaringer.

Et norsk offentlig utvalg på genteknologiområdet ble nedsatt i november 2020. Det har et bredt mandat, og skal både oppdatere kunnskapsgrunnlaget og vurdere lovverket. KLD vil på bakgrunn av utvalgets arbeid og Bioteknologirådets erfaringer, vurdere hvordan etikk-kriteriet i genteknologiloven bør operasjonaliseres.

Temaside om genmodifiserte organismer