Tilsynsaksjon hos forhandlere av EE-produkter

Miljødirektoratet gjennomfører en landsdekkende tilsynsaksjon hos forhandlere av elektriske og elektroniske produkter.

Publisert 28.10.2021

I aksjonen skal vi kontrollere at forhandlere av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) ivaretar sine plikter til mottak, sikring og informasjon om EE-avfall. Det er viktig at bransjen følger regelverket for å sikre forsvarlig håndtering og hindre at EE-avfall kommer på avveier og eksporteres ulovlig til land der det ikke får forsvarlig håndtering.

Mellom 70 og 100 virksomheter, både fysiske butikker og nettbutikker, skal kontrolleres i løpet av oktober og november.

Vi vil spesielt kontrollere at virksomhetene overholder plikten til å

  • ta imot EE-avfall fra forbrukere
  • sikre at EE-avfall som er mottatt, sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted som ikke medfører fare forurensning eller skade på mennesker eller dyr 
  • ha tiltak som forhindrer uvedkommende i å hente ut EE-avfall
  • informere om at de tar imot EE-avfall  

Gjentatte mangler avdekket i tidligere aksjoner

Flere tilsynsaksjoner i perioden 2008 til 2020 har avdekket mange brudd på regelverket hos bransjen.

Aksjonen i 2020 avdekket blant annet at omlag 40 prosent av butikkene hadde mangelfull sikring av EE-avfallet. Over halvparten manglet internkontrollsystemer for å hindre at ulovlig uttak forekommer. Videre ble det avdekket brudd hos 26 prosent av butikkene, fordi lagringen av EE-avfall medførte fare for forurensning.