2,4-dinitrotoluen: Høring av restriksjonsforslag

Echa ber om innspill til Reach-restriksjonsforslag for stoffet 2,4-dinitrotoluen.

Publisert 29.09.2021

Høringsfrist er 22. mars 2022. Tidlige innspill ønskes innen 20. oktober 2021.

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om restriksjon for stoffet 2,4-dinitrotoluen i kjemikalieregelverket Reach.

Forslaget gjelder restriksjon mot bruk og omsetning av 2,4-dinitrotoluen i faste produkter der innholdet av 2,4-dinitrotoluen overstiger 0,1 %. Restriksjonsforslaget omfatter både produkter til forbrukere og til profesjonelle.

2,4-dinitrotoluen er et kreftfremkallende stoff i kategori 1B og er på kandidatlista og på Reach-vedlegg XIV (liste over stoffer som er underlagt krav om autorisasjon).

Gi innspill til Echa

Echa ber om høringsinnspill innen 22. mars 2022. Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 20. oktober 2021, i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Lenker