Høring om unntak for farlige stoffer i EE-produkter

EU har mottatt søknad om unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter.

Publisert 22.04.2022 | Oppdatert 22.04.2022

Vi oppfordrer alle aktuelle virksomheter til å komme med innspill til søknaden. Høringsfrist er 19. mai 2022.

EU har mottatt søknad om unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) etter EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS2).  Det tyske Øko-instituttet vurderer søknadene på oppdrag fra EU-kommisjonen. 

Søknaden omfatter i praksis en fornying av et unntak i vedlegg 2 til produktforskriften kap. 2A, som gikk ut i mars 2022:

  • 41. Bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid (PVC) brukt som basismateriale i amperometriske, potensiometriske og konduktometriske elektrokjemiske sensorer som brukes i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk.

Er det behov for unntak? 

Det er behov for informasjon som bedre belyser om 

  • det er behov for unntaket 
  • om det finnes alternativer til bly til dette bruksområdet
  • formulering av selve teksten i unntaket er hensiktsmessig 

Det er laget et spørreskjema med spørsmål som Øko-instituttet ønsker svar på. Miljødirektoratet ber alle som har relevant informasjon om å sende inn svar på spørsmålene. Det er også behov for svar på om unntakene berører norsk industri og i tilfelle i hvilken grad. 

Kommende endringer i 2011/65/EU (RoHS2) skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til EUs høring for å kunne påvirke. Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.  

  • Svar på spørsmål med eventuelle kommentarer sendes til Øko-instituttet på e-post: rohs.exemptions@oeko.de innen 19. mai 2022.

  • Vi ber om at dere sender en kopi av svaret til Miljødirektoratet.   

Les mer