Nitrogenfjerning: føringer for videre arbeid

Presiseringer om oppfølging og videre arbeid med nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg tilknyttet Oslofjorden.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 25.08.2022

Det er statsforvalteren som er forurensningsmyndighet, og som dermed har ansvar for å stille og følge opp rensekrav.

Behov for nitrogenfjerning

13. mai sendte Miljødirektoratet et brev til de aktuelle statsforvalterne for å klargjøre at det kan være behov for nitrogenfjerning ved avløpsanlegg innenfor hele nedbørsfeltet til Oslofjorden. Med det menes både anlegg som har direkte utslipp til fjorden med fjordarmer og til vassdrag som er tilførselskilder for nitrogen til Oslofjorden.

Oslofjorden sliter, og det er helt nødvendig at det gjennomføres tiltak så raskt som mulig i alle aktuelle sektorer. Avløpstiltak inngår i regjeringens tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord.

I brevet fra oss 13.mai presiserer vi at den alvorlige situasjonen i Oslofjorden gjør at alle kommuner og IKS som tilhører en omfattende tettbebyggelse innenfor Oslofjordens nedbørsfelt, må forvente at det vil komme krav om nitrogenfjerning ved utslipp av kommunalt avløpsvann.

Det er statsforvalterne som har ansvar for å følge opp behovet for å redusere tilførslene av nitrogen fra avløpsvann til Oslofjorden.

Krav om å rense nitrogen er i henhold til norsk regelverk (forurensningsloven og forurensningsforskriften), med bakgrunn i EUs avløpsdirektiv.

Det faglige grunnlaget for å redusere tilførslene av nitrogen til Oslofjorden er denne rapporten fra 2021 laget av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Anleggene må selv finne beste løsning, og kravene stilles i enkelttillatelser

Ettersom det er en kommunal oppgave å sørge for oppsamling og behandling av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelser, er det kommunene selv, evt. i samarbeid med andre kommuner, som må ta høyde for mulige endringer i rensebehov ved etablering av et avløpsrenseanlegg. Dette gjelder enten endringen utløses av endrede rensekrav fra myndighetene eller økt belastning som følge av ny arealbruk i kommunen.

Ikke alle avløpsanlegg er like, og det vil derfor ikke være like løsninger som fungerer for alle. Miljømyndighetene er teknologinøytrale, så det er opp til bransjen å finne den løsningen som passer best for dem. Vi oppfordrer kommunene til å samarbeide om gode løsninger.

Statsforvalteren stiller krav til avløpssystemet inkludert rensegrad og frister i enkelttillatelser etter forurensningsloven. Siden kravene stilles i enkelttillatelser vil arbeidet med kravstilling ta noe tid, men samtidig unngår vi at alt arbeidet i kommunene må skje samtidig. Enkeltsaksbehandling gjør det også mulig å tilpasse kravene til lokale forhold.

Tidsfrister

Miljødirektoratet har ikke satt en tidsfrist for når rensing av nitrogen skal være innført på avløpsanleggene i henhold til avløpsregelverket. I brevet til statsforvalterne skriver vi at alle kommuner og IKS som tilhører en omfattende tettbebyggelse innenfor Oslofjordens nedbørsfelt i løpet av en periode på f.eks. 10-20 år må være forberedt på endringer i rensekravene.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at frister for overholdelse av rensekrav som bl.a. nitrogenfjerning etter EUs industriutslippsdirektiv (IED) for landbasert industri kan føre til at enkelte kommunale renseanlegg har behov for å få ny renseteknologi raskere på plass. Dette for at industrivirksomhetene som har påslipp til kommunalt renseanlegg skal kunne etterkomme kravene som er stilt til dem. Alternativt må disse virksomhetene etablere hvert sitt lokale renseanlegg.  

Revidert avløpsdirektiv kommer

EU jobber med å revidere avløpsdirektivet. Det er derfor forventet forslag til strengere rensekrav fra EU i løpet av høsten. Vedtatte krav vil tas inn i norsk regelverk som følge av EØS-avtalen. Kommunene bør ta høyde for dette i sin planlegging av nye anlegg.