Prosessrettleiaren for overvasshandtering er oppdatert

Miljødirektoratet har i samråd med NVE oppdatert prosessrettleiaren for overvasshandtering.

Publisert 10.08.2022

Rettleiaren gir oversikt over alle stega i overvasshandtering frå planlegging og konsekvensvurdering til gjennomføring og oppfølging. 

Rettleiaren viser særleg korleis overvassomsyn systematisk kan takast inn i ulike plannivå, og er avstemt med NVEs "Rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar" frå mars 2022.   

Me håpar dette kan bidra til å gi kommunane ei god og samla oversikt over kva som skal til for å vareta tryggleik mot skade på helse, miljø og infrastruktur, og samtidig vareta overvatnet som ressurs.