Slutter med mottak av naturtypedata etter DN-håndbok 13

Miljødirektoratet vil slutte å ta imot nye data fra kartlegging av naturtyper på land etter DN-håndbok 13 fra 1. juni 2023.

Publisert 18.08.2022

Vi oppfordrer kartleggingsfirma og andre som har upubliserte, relevante data liggende, om å sende disse til statsforvalteren så snart som mulig. 

Anerkjent metodikk for kartlegging av naturtyper

Fra og med 2021 ble Miljødirektoratets instruks anerkjent metodikk for kartlegging av naturtyper på land. Ved kartlegging etter Miljødirektoratets instruks er flyten av kartleggingsdata heldigital, noe som sikrer at dataene raskt blir kvalitetssikret og publisert.   

I en overgangsperiode har det også blitt kartlagt naturtyper på land etter DN-håndbok 13. Hittil har statsforvalteren kvalitetssikret data fra disse kartleggingsoppdragene og sendt dem til Miljødirektoratet for publisering i Naturbase.   

Fra 1. juni 2023 vil ikke Miljødirektoratet lengre ta imot nye data til Naturbase fra naturtypekartlegging på land etter DN-håndbok 13-metodikk. Dette gjelder også for slåttemark, slåttemyr og kystlynghei så lenge forskriftsoppdateringen med NiN-definisjoner er gjennomført før dette. Eksisterende data vil fortsatt kunne redigeres/vedlikeholdes.  

Det er gjort unntak for naturtyper i ferskvann og for rødlistede landformer som inntil videre må kartlegges etter DN-håndbok 13/15-metodikk, siden det ikke finnes NiN-baserte anerkjente metoder tilgjengelig enda. Metoder for kartlegging i tråd med NIN er under utvikling. 

Praktiske konsekvenser

Miljødirektoratet oppfordrer alle som har upubliserte, relevante DN-håndbok 13 datasett liggende, til å i god tid før mottaksslutt levere inn disse til statsforvalteren for publisering i Naturbase. Dersom statsforvalteren har datasett som ikke blir levert innen mottaksslutt, kan disse fremdeles sendes til Miljødirektoratet, men datasettet blir da kun arkivert og ikke publisert i våre karttjenester.  

Les også:
Kartlegging av naturtyper på land - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)